Władze

1) Zgromadzenie Wspólników: 

 • Prezydent Miasta - Gminy Ełk Tomasz Andrukiewicz          

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym:

 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki i wieloletnich planów działalności  

 • rozporządzanie czystym zyskiem

 • wyrażanie zgody na zbycie i lub zastawianie udziałów

 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego

 • wystąpienie do Sądu w sprawie wykluczenia Wspólnika ze Spółki

 • zmiana umowy Spółki

 • uchwalanie regulaminów działalności Zarządu oraz zasad jego wynagra­dzania

 • uchwalanie regulaminu działalności Rady Nadzorczej i ustalanie wynagro­dzeń dla członków Rady Nadzorczej

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 • tworzenie oddziałów, przedstawicielstw lub zakładów działających na mocy odrębnych przepisów

 • rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedkładanych przez Zarząd

 • rozwiązanie i likwidacja Spółki

 • inne sprawy, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego

 

2) Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Radziłowicz Marcin

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Chojnowski Marek

 • Sekretarz Rady Nadzorczej - Rachwalski Zbigniew Janusz

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz prawo do zawieszania w czynnościach członka zarządu oraz zawieranie z nim umów cywilnoprawnych, umów o pracę, wyznaczanie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki.

 

3) Zarząd:

 • Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelągowska

 Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy rozporządzenie prawem lub zaciągania zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającym wysokość kapitału zakładowego.

-

Wytworzył:
Kopiczko Piotr
Udostępnił:
Kopiczko Piotr
(2008-06-16 12:34:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Kopiczko Piotr
(2022-07-11 10:41:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki