Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
BIP "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obsługa niektórych pół wyłącznie przy użyciu urządzenia wskazującego

Wyłączenia

-

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Kopiczko, adres poczty elektronicznej kopiczko.p@szpital.elk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Szpitala przy ulicy. Baranki 24 prowadzą wejścia:

 • Główne ze schodami, od strony przystanku autobusowego
 • Boczne po lewej stronie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych
 • Od strony z Izby Przyjęć / Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 
 • Windy znajdują się w budynku szpitala
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
2. Do budynku Przychodni Specjalistycznej prowadzi wejście:
 • Główne ze schodami oraz z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych
 • Windy znajdują się w budynku przychodni
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
3. Do budynku Przychodni Leczenia Uzależnień prowadzi wejście:
 • Główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

 1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o., ul. 19-300 Ełk, ul. Baranki 24,
 2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: sekretariat@szpital.elk.pl,
 3. przesyłania faksów na numer 87 620 95 99
 4. korzystania z platformy e-PUAP.
 
Wytworzył:
Piotr Kopiczko
(2020-09-09)
Udostępnił:
Kopiczko Piotr
(2020-10-09 14:33:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocki Adam
(2021-02-05 11:47:59)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki